Artikel, 2022.05.05

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen går att förebygga

 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Symtom som ångest, depression, stress och utmattning bidrar ofta till långa sjukskrivningar om symtomen inte upptäcks i tid. Studier visar att det går att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen, genom insatser både på organisationsnivå och individnivå. 

På individnivå kan det till exempel handla om program som fokuserar på stresshantering, träning, mindfulness, yoga eller meditation. På organisationsnivå kan det handla om förändrade och förbättrade rutiner och processer, ökad delaktighet och samtal om psykisk ohälsa. Att just lyfta ämnet och därmed belysa att det är viktigt är något som kan minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och få fler att våga prata om det. Det är först när vi vet hur någon mår som vi också kan hjälpa den individen att må bättre. 

Upptäck tidiga tecken

Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det kommer till arbetsmiljön och behöver följa de föreskrifter som finns. Att vara uppmärksam på tidiga tecken kan förebygga både psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Många psykiska problem börjar med mindre symtom som växer sig starkare och visar sig allt tydligare med tiden. Genom att kontinuerligt undersöka den psykosociala arbetsmiljön kan tidiga tecken på ohälsa upptäckas  i tid och sjukdomar och hälsoproblem kan förebyggas. 

En digital hälsokoll är ett effektivt verktyg för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. Med ett intelligent frågebatteri baserat på forskning kartläggs medarbetarnas stressnivåer, sömn, kost, medicinska historik, arbetsmiljö och allmänna hälsonivå. Detta för att få en djupare förståelse om vilka aktiviteter som kan vara hjälpsamma för en bättre psykisk hälsa. Resultatet följs sedan upp av sjuksköterskor och läkare för att ge individuella uppföljningssamtal och hälsoråd till medarbetaren som kan förbättra hälsan. 

Datadrivna insikter för HR och chefer

Medarbetarnas personliga resultat är anonyma och hanteras med strikt sekretess. HR och chefer får tillgång till ett övergripande resultat med analyser och rekommendationer på åtgärder som kan förbättra hälsan i organisationen. Dessa insikter kan dessutom öppna upp för en dialog som leder till en bättre kommunikation och mer välmående medarbetare, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och lönsamhet. 

Vill ni ha hjälp med det förebyggande hälsoarbetet i er organisation? En digital hälsokoll från OneLab är ett enkelt och effektivt verktyg att ta tempen på hur ert företag mår, oavsett om era medarbetare befinner sig på arbetsplatsen eller på distans.

Vill du ha en demo av hur det fungerar? Boka här.