Artikel, 2022.04.27

Vilken lag reglerar arbetsmiljön? Enkel genomgång med tips på hur du anmäler

 

Arbetsplatsen är en plats vi spenderar stora delar av vår vakna tid på. Därav är det viktigt att det finns ett ramverk upprättat för att vi ska trivas på arbetsplatsen. Detta ramverk går under namnet Arbetsmiljölagen (1977:1160) och är en lag som syftar till att varje anställd ska känna sig säker på arbetsplatsen och ha rätt att anmäla brister i arbetsmiljön som skulle kunna leda till ohälsa, olycksfall eller sjukdomar på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är den lag som reglerar arbetsmiljön. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö. Lagen antogs av riksdagen 1977 och består av nio kapitel.

Vad är Arbetsmiljölagen kortfattat

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är de regler, lagar och riktlinjer som arbetsgivaren ska förhålla sig till och de skyldigheter en arbetsgivare har gentemot sina anställda. Lagen innehåller nio kapitel; Lagens ändamål och tillämpningsområde, Arbetsmiljöns beskaffenhet, Allmänna skyldigheter, Bemyndigheten, Minderåriga, Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m, Tillsyn, Påföljder samt Överklagande. Lagen antogs av riksdagen år 1977 och har sedan dess varit en beståndsdel inom svenskt arbetsliv. 

Definition av en god arbetsmiljö

Inom lagen beskrivs bland annat vem som bär ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, vilket är arbetsgivaren då denne ALLTID har huvudansvaret. Arbetsmiljölagen (1977:1160) är grunden inom arbetsmiljöarbete, vilket strävar mot att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö samt för att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa inom arbetsplatsen. Därav är det väsentligt för arbetsgivaren att ha koll på Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

Inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) står det att arbetsförhållanden för de anställda ska vara anpassade till deras olika fysiska och psykiska förutsättningar. Den anställda ska få möjligheten att utforma sin arbetssituation samt medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom dennes arbete. Uppgifter ska utformas så att de kan utföras av medarbetaren i en trygg, sund och säker miljö. På arbetsplatsen ska även bland annat ljud, ljus och luft vara av bra kvalitet. 

Vidare ska arbetsuppgifter och redskap på arbetsplatsen utformas så att de inte medför belastningar som i sin tur kan innebära ohälsa eller olycksfall för den anställde. Arbetsgivaren ska dessutom se till att den anställde har möjlighet till variation i arbetet, en social kontakt med kollegor samt att dennes arbetsuppgifter har ett sammanhang inom arbetsplatsen.

Planering

Arbetsgivaren ska på ett systematiskt sätt planera, fullfölja samt kontrollera att arbetsuppgifter uppfyller en bra arbetsmiljö. Om arbetsskador uppstår på arbetsplatsen ska det utan dröjsmål underrättas till ledningen/arbetsgivaren. Dessutom ska den anställde få en bra introduktion på arbetsplatsen samt information angående arbetsförhållanden och eventuella risker som kan uppstå på arbetsplatsen. 

Skyddsombud och medarbetarens roll

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) presenteras, att om en arbetsplats har minst fem anställda så ska det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen. Är det däremot mer än femtio anställda, ska det även finnas en skyddskomitté. Skyddsombudet eller skyddskomittén företräder medarbetarna på arbetsplatsen inom arbetsmiljöfrågor samt ska arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö. Medarbetarens roll inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) är kortfattat att delta i arbetsmiljöarbetet och i de åtgärder som arbetsgivaren presenterar för att uppnå en bra arbetsmiljö, samt följa de föreskrifter som finns på arbetsplatsen. 

Vem omfattas av Arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska verkställas inom varje verksamhet och arbetsplats där arbete utförs. Grundregeln inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) är att allt arbete som utförs inom en arbetsplats omfattas av lagen. Detta innebär att det inte spelar någon roll om arbetsgivaren är statlig, privat, ett stort bolag eller ett mindre bolag. Samma regler gäller för alla. Arbetsmiljölagen (1977:1160) består av riktlinjer och regler gällande arbetsgivarens skyldigheter att förebygga sjukdom, ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, vilket innebär att alla arbetsgivare omfattas av Arbetsmiljölagen (1977:1160) Detta inkluderar högsta chef och/eller ledning på arbetsplatsen. Lagen omfattar dessutom skyddsombud, skyddskomittén samt den enskilt anställda, och dess skyldigheter för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Vad är en föreskrift från Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket är den verksamhet som i uppdrag av regeringen ser till att Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter följs inom arbetsplatsen samt reglerar vad som gäller för arbetsmiljön. Det är Arbetsmiljöverket som har tillsyn över Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

Eftersom Arbetsmiljölagen (1977:1160) är väldigt allmän för att kunna anpassas till alla arbetsplatser, finns även Arbetsmiljöförordningen (bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (mer detaljerade regler för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet). Föreskrifterna preciserar vad som gäller för arbetsmiljön exempelvis vid olika branscher, ämnen eller maskiner och arbetas fram tillsammans av arbetsgivare och fackförbund så att alla inom arbetsmarknaden kommer överens om vad som gäller. Målet är att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. 

Om det skulle vara så att en arbetsgivare inte följer Arbetsmiljölagen (1977:1160) kan Arbetsmiljöverket gå in med förbud och vite. Vite är en avgift som arbetsgivaren får betala om denne inte följer Arbetsmiljöverkets beslut. Ytterligare en konsekvens som kan bli aktuell om lagen inte följs är sanktionsavgifter samt rättegång vilket kan leda till böter och fängelse. 

Hur du gör en anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ser över att gällande föreskrifter för arbetsmiljön följs på svenska arbetsplatser. Det är även Arbetsmiljöverkets skyldighet att genomföra inspektioner på arbetsplatserna för att säkerställa att allt sköts som det ska. Inspektioner sker efter att Arbetsmiljöverket har mottagit anmälningar, antingen från medarbetare, arbetsgivare eller utomstående angående brister i arbetsmiljön.

Innan en anmälan genomförs bör den som vill anmäla en brist i arbetsmiljön kontakta sin chef i första hand för att diskutera situationen. Om ingen åtgärd sker efter detta och brister i arbetsmiljön fortfarande upplevs, bör arbetsplatsens skyddsombud eller skyddskomiteé kontaktas. Skyddsombudet på arbetsplatsen har mandat att kräva att åtgärder ska vidtas, samt i sin tur kontakta Arbetsmiljöverket. Om den som ser en brist i arbetsmiljön fortsatt känner att ingen åtgärd genomförts och bristerna i arbetsmiljön består, kan man göra en anonym anmälan till Arbetsmiljöverket. Då går man tillväga på följande sätt:

 

  1. 1 – På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en myndighetsbrevlåda där anmälan kan göras.
  2. 2 – Individen behöver inte arbeta på arbetsplatsen för att kunna göra en anmälan. I anmälan kan anmälaren välja antingen medarbetare eller om den bara tipsar om missförhållanden på arbetsplatsen.
  3. 3 – I anmälan ska det framgå vilken arbetsplats det gäller och vilka brister det är i arbetsmiljön på just denna arbetsplats
  4. 4 – När anmälan är mottagen, bedömer Arbetsmiljöverket om en inspektion på arbetsplatsen ska genomföras. En anmälare får ingen återkoppling i hur beslutet lyder utan uppmanas istället att anmäla igen om ingen åtgärd eller inspektion sker på arbetsplatsen.

 

Bra att veta är att Arbetsmiljöverket inte berättar vem som har gjort anmälan eller vad som står i anmälan till arbetsgivaren.  

Arbetsskada och arbetsolycka

Om det skulle ske en allvarlig arbetsskada, arbetsolycka eller dödsfall på arbetsplatsen, har arbetsgivaren en skyldighet att utan dröjsmål anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Detta enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3a §.

En anmälan sker via hemsidan www.anmalaarbetsskada.se. Efter anmälan bedöms ärendet av Arbetsmiljöverket, som antingen leder till en inspektion av arbetsplatsen, eller att Arbetsmiljöverket tar del av den interna utredningen. Sker det ingen återkoppling från Arbetsmiljöverket tre veckor efter mottagandet av anmälan har de beslutat att ej vidta några åtgärder. Notera att oavsett om Arbetsmiljöverket väljer att göra en inspektion av arbetsplatsen eller inte ska arbetsgivaren alltid göra en intern utredning. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi redogjort för vilken lag som reglerar arbetsmiljön. Vi har också gått igenom vem som omfattas av Arbetsmiljölagen (1977:1160), det vill säga varje arbetsplats där arbete utförs och dess skyldigheter för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Detta innebär att det inte spelar någon roll om arbetsgivaren är statlig, privat, ett stort bolag eller ett mindre bolag. Samma regler gäller för alla.

Genom Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivare möjliggöra att arbetsplatsens arbetsmiljö är god genom att förebygga ohälsa, sjukdom och olycksfall. Lagens nio kapitel Lagens ändamål och tillämpningsområde, Arbetsmiljöns beskaffenhet, Allmänna skyldigheter, Bemyndigheten, Minderåriga, Samverkan mellan arbetsgivare och arbetsgivare m.m, Tillsyn, Påföljder samt Överklagande innehåller riktlinjer för arbetsmiljöansvaret, hur arbetsförhållanden ska anpassas utifrån de anställdas förutsättningar samt hur arbetet systematiskt ska planeras och kontrolleras för att uppfylla en god arbetsmiljö. Vidare beskriver Arbetsmiljölagen (1977:1160) skyddsombudets och skyddskomitténs roll inom arbetsmiljön på arbetsplatsen.

I den här artikeln har du kunnat läsa om Arbetsmiljöverkets roll för en god arbetsmiljö samt vad deras föreskrifter innehåller. Slutligen har vi gått igenom hur man går tillväga vid en anmälan till Arbetsmiljöverket, både vid brist inom arbetsmiljön samt när en arbetsolycka, arbetsskada eller dödsfall har skett på arbetsplatsen. 

__________________________

Publicerad av: 

Ulrika Linnersjö
Chief People Officer
OneLab