Artikel, 2023.09.22

Kvinnors hälsa som affärsstrategi - Möjligheter och ansvar för HR och arbetsgivare

 

Med den ökade medvetenheten om kvinnohälsa, framför allt i relation till hormonella förändringar, står arbetsplatser inför nya möjligheter men också ansvar. Det handlar inte bara om att vara medveten, utan om att agera på ett sätt som stöder kvinnliga anställda genom deras hälsoutmaningar på jobbet. Dessa kan ibland vara komplexa och svåra att prata med sin arbetsgivare om, särskilt i samband med sjukfrånvaro. Men så varken ska eller behöver det vara.

Det är ingen nyhet att kvinnor i arbetslivet står inför en rad unika hälsoutmaningar som ofta förbises. En av de mest påtagliga är hormonella förändringar under olika faser – menstruation, graviditet, postpartum och klimakteriet. Men synen på att detta är en privat angelägenhet och inte berör eller påverkas av arbetssituationen är i bästa fall gammalmodig. Utöver de hormonella förändringar och hälsoutmaningar som är förbehållet kvinnor så visar också studier att kvinnor är mer sårbara för stress och mer frekvent drabbas av psykisk ohälsa jämfört med män.

Från menstruation och endometrios till postnatal depression och klimakteriebesvär, finns ett flertal kvinnospecifika hälsobesvär som kan komma att påverka möjligheten att delta och verka fullt ut på arbetsplatsen. En brittisk undersökning visade att 10% av kvinnorna lämnar sin arbetsgivare på grund av klimakteriebesvär, och att den absoluta majoriteten av arbetsgivare saknar en policy eller plan för att stödja kvinnor genom denna livsfas. Samtidigt visar studier att företag med fler kvinnor i ledande positioner har högre avkastning. Detta gör kvinnors hälsa till ett prioriterat område för arbetsgivare.

För att överbrygga klyftan inom kvinnohälsa och skapa inkluderande arbetsplatser kan företag överväga följande tre strategier:

– Företag kan utbilda chefer och anställda för att kunna ha mer uppriktiga samtal om kvinnors hälsoproblem på arbetsplatsen, så att de kan hantera dem på ett adekvat sätt och minska stigmat. Genom att uppmuntra till mer diskussioner om utmaningar såsom missfall, klimakteriet, menstruation kan vi skapa en mer öppen och hänsynsfull kultur.

– För att säkerställa att kvinnor har det stöd de behöver för att lyckas kan företag bredda sina förmåner och tjänster för att vara mer omfattande för kvinnor. Exempelvis kan hälsorådgivning och samtalsstöd erbjudas till de som önskar stöd. Vidare kan screening och tidig upptäckt också vara en del i att identifiera kvinnor som annars skulle ha väntat länge på att söka vård och stöttning.

– Under de senaste åren har vi sett fördelarna med nya arbetsmetoder. Att balansera arbete och personligt liv kan vara särskilt utmanande för kvinnor, särskilt under vissa livsfaser. Mer flexibla arbetsscheman såsom hybrid-arbete ger anställda större möjlighet att söka vård och göra anpassningar för att hantera hälsoutmaningar.

Det är hög tid för arbetsgivare att ta kvinnors unika hälsoutmaningar på allvar och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö. De hormonella förändringar som kvinnor genomgår är en bidragande orsak till psykisk ohälsa, vilket i sin tur kostar företag och samhället stora summor årligen. Genom att anta en mer heltäckande strategi för att stödja kvinnors hälsa genom hela deras karriärer och livsfaser kan arbetsgivare skapa mer motståndskraftiga, produktiva och medkännande arbetsplatser. Detta är inte bara rätt sak att göra; det är också en konkurrensfördel.