Artikel, 2021.09.14

Bristande arbetsmiljöarbete leder till långa sjukskrivningar

 

På uppdrag av TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) har SCB gjort en enkätundersökning riktad mot långtidssjukskrivna tjänstemän. Rapporten visar att psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivningarna och att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden före de blivit sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa.

De riskfaktorer som är vanligt förekommande bland långtidssjukskrivna är bl.a. hög arbetsbelastning, brist på stöd från chefer, stress och utmattning efter arbete samt sömnsvårigheter. Dessa faktorer kan man tydligt se att många långtidssjukskrivna varit utsatta för tiden innan de blev sjukskrivna. 

Ungefär hälften var långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterade orsaker och man kan också se att arbetsbelastningen precis innan sjukskrivningen har haft väldigt stor påverkan. Så många som 77% av personerna i undersökningen hade haft för mycket att göra tiden innan sjukskrivningen. Den höga arbetsbelastningen innebär bl.a. att det är svårt att ta pauser, man ofta jobbar över samt har svårt att släppa jobbet. 

Ytterligare fynd är att de arbetsplatser som saknar ett systematiskt arbetsmiljöarbete i en mycket högre utsträckning hade alldeles för mycket att göra tiden före sjukskrivningen. På arbetsplatser med systematiskt arbetsmiljöarbete är de anställda i lägre utsträckning utsatta för olika riskfaktorer i arbetet.

53% av de långtidssjukskrivna tjänstemännen hade en psykiatrisk diagnos t.ex. generaliserat ångestsyndrom eller depression. Sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa förekom bland både kvinnor och män i ungefär samma utsträckning. Samtliga sektorer var i hög utsträckning påverkade av psykisk ohälsa men framförallt inom offentlig sektor var sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa extra höga. 

TCO ger flera förslag på hur riskfaktorer i arbetsmiljön ska kunna förvandlas till friskfaktorer. Rapporten understryker framförallt vikten av att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats som kan främja friskfaktorer och motverka riskfaktorer. Arbetet för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö är också viktigt.

Enkäten är baserad på svar från 3145 långtidssjukskrivna tjänstemän. Majoriteten av de svarande var sjukskrivna på heltid. 

Är ni intresserade av att höra om hur OneLab skulle kunna hjälpa er med ert systematiska arbetsmiljöarbete? Kontakta oss här.

Vill ni läsa mer hittar ni TCOs rapport här.