Artikel, 2020.03.10

Förebyggande arbetsmiljöarbete gällande coronavirus (SARS-CoV-2)

 

Vi får för närvarande många frågor från arbetsgivare och HR med anledning av coronavirussjukdom (covid-19) om vilka strategier och åtgärder som kan vidtas för att minska risken för generell smittspridning. OneLab redogör här för några av våra allmänna rekommendationer.

Den 2 februari 2020 klassades coronasjukdomen Covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom av Folkhälsomyndigheten, i enlighet med smittskyddslagen. Det innebär att arbetsgivare ur ett arbetsmiljöperspektiv behöver göra en bedömning avseende risken för smittspridning och för arbetstagarna. Riskbedömningen bör också innefatta vilken följd medarbetarnas eventuella oro kan få för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I det fall risker för smittspridning finns måste åtgärder vidtas för att minimera dessa.

Som ett led i arbetsmiljöarbetet kan det därför vara lämpligt att arbetsgivaren kommunicerar någon sorts policy för hur smittspridningsrisken ska minskas samt rörande vad som gäller vid befarad eller inträffad smitta. En sådan policy bör exempelvis innehålla följande punkter:

Rutiner vid symptom på sjukdom. Arbetstagare ska vid tecken på symptom kontakta sjukvården, HR och skyddsombud. De symptom som rapporterats vara vanligast vid coronavirussjukdom är feber (kroppstemperatur över 37.8° C) och eller luftvägssymptom. Hos svårt sjuka patienter ses också andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. 

Undvik sjuknärvaro. Arbetstagare som upplever något ovan nämnda symptom ska stanna hemma tills dessa försvunnit helt, oaktat om de har besökt områden med pågående smittspridning eller ej. Några av våra kunder har också infört begränsningar och säkerhetsrutiner för besökare. 

Tjänsteresor. Resor till områden med konstaterad smittspridning ska undvikas i möjligaste mån. Sådana resor är vid dagens datum en av de större riskerna då allmän smittspridning i Sverige ej ännu förekommer.

Karantän. Arbetstagare som har varit i någon utav riskzonerna eller på annat sätt misstänks ha utsatts för smitta bör ombes att i största möjliga mån arbeta hemifrån följande det. Idag bedömer Folkhälsomyndigheten att coronavirussjukdom smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som finns just nu tyder på att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen börjar orsaka symptom. Inkubationstiden bedöms vara mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster. Utifrån detta kan man som arbetsgivare överväga hur lång tid eventuell karantän för arbetstagare skall vara.

Städrutiner. Coronaviruset sprids genom droppsmitta, huvudsakligen vid nära kontakter mellan människor. Studier som utförts på närbesläktade virus visar att de kan överleva flera dagar på ytor och föremål. Detta är på grund av det lipidhölje som omsluter coronaviruset. Därför kan med fördel dörrhandtag, vattenkranar och ytor som ofta vidrörs av personal rengöras med desinfektionsmedel regelbundet. Detta gäller i synnerhet om misstänkt smitta förekommer på arbetsplatsen.

Hygienrutiner. Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner i allmänhet innefattar att undvika att röra sig själv i ansiktet, särskilt vid munnen och ögonen samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det hjälper även att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltider, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan också vara ett alternativ när inte möjlighet till handtvätt finns. Att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar också smitta från att förorena ens händer och från att spridas i omgivningen.

Arbete hemifrån. Ett flertal av våra kunder där verksamheten inte kräver fysisk kontakt har ökat möjligheterna att jobba hemifrån. Större möten kan i många fall ersättas med telefon- och videomöten.

Tydlighet och kommunikation. Arbetsgivare bör kommunicera öppet med alla på arbetsplatsen vad som gäller för att undvika onödig oro och ryktesspridning. Hänvisa till folkhälsomyndighetens frågesida och Sveriges nationella informationsnummer 11313. Vid misstänkta symptom hänvisa till Vårdguiden 1177. 

Hos våra kunder kan direktiven se olika ut beroende på verksamhetens karaktär. Vissa gör bedömningen att anställda bör sättas i karantän i två veckor om de har besökt ett högriskområde oavsett om de har symptom eller ej. Några har också infört olika stränga reserestriktioner samt besöksrestriktioner. För verksamheter av mycket känslig natur eller där smitta misstänks förekomma finns också möjlighet att genom OneLab screena samtliga anställda avseende symptom och tecken på infektion, såsom feber, högt CRP och låga Leukocyter.

Kontakta gärna Veronica Andersson, verksamhetschef OneLab, tel.nr. 08-121 475 50, e-post veronica@onelab.se