Artikel, 2022.11.19

Män behöver ta psykisk ohälsa på allvar

 

Fler kvinnor än män uppger att de lider av psykisk ohälsa och fler kvinnor söker också vård för det. Även självmordstankar är vanligare hos kvinnor än hos män, samtidigt som det är fler män som faktiskt begår självmord. 

Skam, svårt att prata om sina känslor och att inte veta vart man ska vända sig för hjälp kan ha förödande konsekvenser. Vi behöver minska stigmat kring psykisk ohälsa! 

Män väntar oftast längre med att söka vård och söker hellre läkarhjälp för kroppsrelaterade problem än för psykosociala. Psykologen Mona Drar menar att detta hänger samman med att män många gånger kan ha svårt att förstå sina känslor och tolka signalerna vilket kan leda till kroppsliga besvär. Vården har dessutom en tendens att uppmärksamma mäns somatiska symtom snarare än de affektiva.

Visar andra symtom på depression

Män som blir deprimerade visar ofta andra symtom än kvinnor. Till exempel kan det yttra sig i missbruk, aggressivitet eller ett utåtagerande beteende. 

“Män kan generellt vara mindre benägna att prata om problem och utmaningar med sina vänner. Givetvis finns det många undantag, men denna tendens kan leda till upplevelser av ensamhet och utanförskap vid psykisk ohälsa”, menar psykolog Mona Drar.

Många män har, till skillnad från många kvinnor, aldrig blivit mötta i sina svåra känslor som barn och aldrig lärt sig att formulera dem heller. Det blir därför svårare att faktiskt inse att det existerar och att man därmed behöver hjälp. 

Manlighetsnormer bidrar till stigmatisering

Det finns i samhället manlighetsnormer som säger att män ska vara starka och prestationsinriktade. När man värderar sig själv utifrån prestation innebär det att det finns en sårbarhet de perioder som livet kan vara motigare. Kriser och förluster kan bli livsfarliga om man inte har verktyg eller orden att berätta om sina upplevelser och känslor. Finns det inte någon att prata med så riskerar många att bli väldigt ensamma i sina känslor, vilket kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. 

“Män kan ofta uppleva att det är svårt att formulera sig kring sina känslor och sluter sig och drar sig undan. Tystnaden handlar antagligen också om att psykisk ohälsa ännu idag förknippas med någon form av svaghet och därmed utmanar de traditionella manlighetsnormerna. Detta behöver vi bryta. Vi behöver hitta sätt att få män att kunna och våga prata om det som gör ont och skaver. Ytterst tror jag det handlar om att få män att förstå att även andra män mår dåligt. De är inte ensamma eller fel”, säger Mona Drar.

Av alla som begick självmord under 2021 var cirka 70 procent män. Den statistiken i kombination med att kvinnor oftare uppger att de lider av psykisk ohälsa och söker vård för det, är kanske det som tydligast visar att det finns en stigmatisering kring män och psykisk ohälsa. 

Viktigt att prata om psykisk ohälsa 

Ett förebyggande arbete kring mäns psykiska hälsa är en del av ett jämställdhetsarbete och forskning visar att arbetet behöver börja tidigt, innan svårigheter och hälsoproblem vuxit sig stora. Pojkar och unga män behöver bli bemötta i sina känslor och sedda när de är ledsna och inte bli uppmuntrade att trycka undan sina känslor.

Vi behöver öppna en konversation kring mäns psykiska hälsa för att få män att känna sig trygga i att prata om sina känslor och det gör vi bäst genom att lyfta frågan och prata om det. Mona Drar menar att det sker viktiga förändringar i rätt riktning men att det fortfarande finns ett stort arbete att göra. 

“Ofta tillskriver vi mer ”hårda” känslor och tillstånd med manlighet, som t ex ilska och driv medan “mjuka” känslor som ledsenhet och rädsla betraktas som omanligt. Många gånger förväxlar vi sårbarhet med svaghet, men att våga vara sårbar kräver stort mod och är allt annat än enkelt”, säger Mona Drar. 

Att fråga hur någon mår är det absolut mest grundläggande för att kunna fånga upp någon som inte mår bra. Bara genom att lyfta frågan kan vi minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, vilket är en oerhört viktig del i arbetet för att att främja en god och jämlik hälsa, förebygga psykisk ohälsa och även självmord.

 

OneLab – en hälsoplattform som hanterar och förebygger ohälsa

OneLab erbjuder arbetsgivare ett enkelt och effektivt verktyg för att hantera och förebygga ohälsa. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att jobba preventivt och skapa en frisk och hållbar arbetsplats.