Artikel, 2020.03.19

COVID-19 och arbetsgivarens ansvar

 

Vi får många frågor från arbetsgivare om hur de kan agera när det kommer till att hantera risker och nya situationer som uppkommer i samband med COVID-19. Därför har vi bett arbetsmiljöexperten Milla Jonsson svara på några av de vanligaste frågorna.

Vad ligger inom arbetsgivarens ansvar?

När det kommer till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar så är det långtgående! Primärt ska en arbetsgivare arbeta förebyggande för att förhindra att medarbetare skadar sig, drabbas av ohälsa eller utsätts för någon form av risk som kan leda till sjukdom. Utifrån detta krav är det viktigt att alla arbetsgivare har ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det betyder konkret att arbetsgivaren är skyldig att göra kontinuerliga riskbedömningar av verksamheten. Bedömningarna kan vara kopplade till verksamheten i sig eller till enskilda positioner i bolaget. Vad händer om exempelvis löneansvarig personal blir sjuk? Hur skulle det påverka företaget och medarbetarna? Och hur stöttar vi våra medarbetare som arbetar i människovårdande yrken – hur ska de skydda såväl sig själva som de personer som de vårdar och hjälper?

Riskbedömningar är undersökningar som syftar till att undvika situationer som kan leda till någon form av risktagande, och som pekar på var eventuella svagheter i verksamheten finns. Att göra en riskbedömning kräver en viss dokumentation och denna måste uppdateras löpande varefter förutsättningarna skiftar. Detta för att både se vad som har gjorts och för att kunna värdera effekten av insatserna.

Eftersom det alltid finns en föränderlighet är det viktigt att hålla sig uppdaterad om risker och följa de rekommendationer som exempelvis kommer från Folkhälsomyndigheten. Därefter är det upp till den enskilde arbetsgivaren att anpassa dessa rekommendationer efter sin verksamhet. Många företag och organisationer har redan idag infört restriktioner som är mycket skarpare än myndigheternas rekommendation.

Arbetsgivaren har också huvudansvaret för arbetsmiljön i hemmet oavsett om arbetstagaren själv vill jobba hemifrån/på distans eller om det sker på arbetsgivarens initiativ.

Vad är särskilt viktigt att tänka på?

Som jag nämnde tidigare är det a och o att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innefattar bl.a. att ha en intern transparens gällande företagets beslut och att informera alla berörda parter. Det ska finnas tydliga policys och rutiner för hur både chefer och medarbetare ska agera vid situationer som kan leda till ohälsa. Det är också viktigt att det finns en beredskapsplan för krissituationer och en tydlighet i roller om vem som gör vad. Kort sagt, att förebygga med information och tydliga regler skapar trygghet i organisationen och minskar risken för oklarheter, ryktesspridning och egna tolkningar kring hur vi ska agera. 

En inte helt oviktig detalj gäller verksamheter som har varit under stark stress en längre tid. Här bör arbetsgivaren vara medveten om att det antagligen finns personal som har ett nedsatt immunförsvar. Alla som uppvisar någon form av ohälsa bör därför arbeta hemifrån, oavsett om det endast är fråga om en vanlig förkylning.  Det kan finnas kollegor som har en ökad känslighet och dessa ska man vara lite extra rädd om. Du som arbetsgivare har en stor flexibilitet när det kommer till åtgärder. 

När det gäller just smitta är arbetsgivaren skyldig att följa det som står i AFS 2018:4, som handlar om smittorisker. Alla föreskrifter finns att ladda ner kostnadsfritt som PDF:er på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se). 

Om jag har en orolig medarbetare som vill stanna hemma – är det ok?

Jag skulle vilja säga att om en medarbetare upplever en stark oro kring att komma till arbetsplatsen och istället önskar arbeta hemifrån, bör arbetsgivaren beakta frågan inte bara kopplat till den enskilda individen utan även till helhetsbilden. Det kan finnas aspekter kring hemförhållanden kopplat till hälsa och familjemedlemmar som arbetsgivaren inte känner till, och oro skapar generellt en sämre arbetsmiljö. 

Jag vill dock påpeka att om en medarbetare är symtomfri, inte har vistats i riskzoner och inte tillhör någon av riskgrupperna så har man ett långtgående ansvar att komma till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter. Detta utifrån såväl ett medborgerligt ansvar som en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det är viktigt att vi förstår att vi alla har ett ansvar att tillgodose att viktiga funktioner fungerar!

Vad kan vi göra för att förebygga och finna vägar till begränsning av smitta?

Som medarbetare har vi alla ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och därför ska vi följa de rekommendationer och krav som ställs på en arbetsplats. Arbetsmiljöansvaret ligger som sagt först och främst på arbetsgivaren. Skulle en arbetsgivare inte ta detta på allvar kan skydds-/arbetsmiljöombudet kontakta Arbetsmiljöverket och be dem agera. Men även arbetstagaren har långtgående krav på sig att samarbeta kring vad som beslutats. 

 

Känner du dig fortfarande osäker på vad som krävs av dig? 

Milla Jonsson är expert inom arbetsmiljörätt och jobbar med olika frågeställningar kopplat till systematisk arbetsmiljöarbete. Hon utbildar företag och organisationer samt undervisar på IHM i arbetsmiljö och arbetsrätt. Milla går även in i operativt som konsult i företag om det skulle behövas.

milla@oakfieldconsulting.se

http://www.oakfieldconsulting.se