Webinar, 2021.03.25

Arbetsmiljöansvar under distansarbete och COVID-19

 

Funderar du på hur man bäst bör utforma sina medarbetares arbetsbehov under pandemin? Hur möjliggör man att medarbetarna mår så bra som möjligt, såväl fysiskt som psykiskt? Hur kan man se signaler på att medarbetarna inte mår bra? Vad har du som arbetsgivare för rehabiliteringsansvar?

I samband med COVID-19 ställs det nya krav på medarbetarna, nya risker och situationer som vi inte vana vid sedan tidigare har uppkommit, vilket gör ämnet arbetsanpassning och rehabilitering än mer aktuellt. Till följd av att arbetsmarknaden har förändrats under det senaste året kommer Arbetsmiljöverket byta ut föreskriften som styr rehab den 1 juli. Innebörden av den nya föreskriften blir en renodling och även tydliggörande av hur arbetsgivaren ska agera, både förebyggande som främjande när det kommer till enskildas behov av arbetsanpassning. 

Se Webinariet i efterhand här!

Milla Jonsson är expert inom arbetsmiljörätt och jobbar med olika frågeställningar kopplat till systematisk arbetsmiljöarbete. Hon utbildar företag och organisationer samt undervisar på IHM i arbetsmiljö och arbetsrätt. Milla går även in i operativt som konsult i företag om det skulle behövas.

Syftet är att det ska vara lätt att göra rätt, så att fler arbetstagare kan få arbetsanpassning, innan de riskerar bli sjukskrivna för att förebygga sjukfrånvaro, eller vid återgång i arbetet efter sjukfrånvaro. Under vårt Webinar kommer detta och mycket annat att diskuteras.

Arbetstagarens förmåga att kunna utföra sitt arbete

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar med att titta på arbetstagarens förmåga att utföra sitt vanliga arbete. Det är från den utgångspunkten som arbetsgivaren sedan ansvarar för att arbetsanpassa arbetet. Ansvaret gör ingen skillnad på var arbetet utförs, huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, vilket är fallet för många nu under pandemin.

Sjukfrånvaron är en stor kostnad för arbetsgivare. Att arbetsanpassa för att undvika sjukfrånvaro eller underlätta återgång i arbetet efter sjukfrånvaro, kan minska den kostnaden. Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar att informera arbetstagarna kring vilka risker arbete på distans kan medföra samt hur man kan förebygga ohälsa, exempelvis genom gynnsamma och varierande arbetsställningar samt social kontakt med kollegor.

Arbetsanpassningar vid hemarbete och arbetsplatsen

– Gäller det den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön? Arbetsgivaren ska då organisera arbetet, till exempel genom att låta arbetstagare rotera mellan särskilt tunga eller betungande arbetsuppgifter, för att arbetsbelastningen inte ska skada arbetstagaren. Arbetsroller kan behöva förtydligas och chefen måste stötta i att prioritera olika arbetsuppgifter.
– Gäller det den fysiska arbetsmiljön? Då kan det handla om att skaffa tekniska hjälpmedel eller undanröja fysiska hinder för att utföra en arbetsuppgift.

Precis som med allt annat förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fortlöpande ta reda på behov av arbetsanpassning och göra rutiner för arbetsanpassning kända för alla arbetstagare.

En god arbetsmiljö minskar behovet av rehabilitering

Forskningen visar att en god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ett bra ledarskap och en väl fungerande organisation är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Chefer och arbetsledare måste också känna till vilka resurser som finns internt när någon inte kan jobba som förr.

En annan viktig förutsättning är att samarbetet med andra parter i arbetet löper smidigt och effektivt. Det senare är oerhört betydelsefullt för den som blivit skadad eller sjuk.

Faktorer som bidrar till en lyckad rehabilitering

– Förebyggande åtgärder innan sjukfrånvaro uppstår
– Tidiga och fortlöpande kontakter med den som är sjukskriven
– Tillgång till kunskap om arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder internt och externt i organisationen
– En tydlig och väl förankrad rehabiliteringspolicy i organisationen
– Fokus på arbetsförmåga med hänsyn tagen till diagnos
– En god samverkan mellan de olika rehabiliteringsaktörerna: medarbetare, arbetsgivare, försäkringskassa, sjukskrivande läkare och företagshälsovård.

Se Webinariet i efterhand här!

Digital hälsoundersökning från OneLab

En lösning som kan hjälpa dig som arbetsgivare att hålla koll på hur medarbetarna mår vid distansarbete är att genomföra en hälsokontroll. Vi på OneLab har en utvecklad hälsoundersökning som kan anpassas med olika typer av tester och prover, beroende på vilka utmaningar och behov ni har. Kontrollen består ofta av ett dynamiskt frågeformulär som besvaras online. Vi kan också skicka hemprovtagningskit så varje medarbetare har möjlighet att utföra ett blodprov på egen hand med ett stick i fingret. Med dessa olika delar fångar vi upp både fysiska och psykiska faktorer som kan påverka dina medarbetares hälsa. 

Efter att provresultaten analyserats får samtliga medarbetare tillgång till en personlig riskprofil, och vi återkopplar direkt med läkare och sjuksköterskor till medarbetare i behov av uppföljning. Därefter sammanställer vi anonymiserad statistik och gör en riskbedömning för gruppen eller organisationen. Personliga svar och resultat lyder givetvis under medicinsk sekretess.

Vill du få hjälp med att införa ett proaktivt hälsoarbete? – kontakta oss på OneLab här