Webinar, 2021.04.23

Antigentestning - ett verktyg i arbetet med att begränsa smittspridning på arbetsplatsen

 

Tidig påvisning av pågående COVID-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället. Den 19 april gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppdaterad vägledning om antingentester för COVID-19. Folkhälsomyndigheten lyfter fram antigentester på arbetsplatser som ett sätt att minska risken för smittspridning. Vad kan man som arbetsgivare vidta för åtgärder för att minska risken för smittspridningen? Vad är viktigt att tänka på? 

Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan, när de används nära den som testas, ge ett resultat i nära anslutning till provtagningstillfället, ofta inom 15 minuter. Antigentester är generellt sett mindre känsliga än PCR, då direktpåvisning gör att det behövs högre virusnivåer i provet för att antigentester ska ge ett positivt resultat. Även om ett negativt testresultat inte utesluter covid-19 medför ett positivt testresultat att smittkedjor tidigt kan brytas på exempelvis arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika nära kontakt med andra.

OneLab arrangerade Webinariet där antigentester på arbetsplatsen och dess möjlighet att begränsa smittspridningen i samhället diskuterades. Samt vad du som arbetsgivare bör tänka på. 

Klicka här för att se Webinariet i efterhand!

Webinariet leddes av OneLabs läkare Andreas Lundin tillsammans med David Strömbeck. Andreas är specialistläkare i allmänmedicin med tidigare lång erfarenhet inom både primärvård och laboratoriemedicin.

Screening på arbetsplatser som ett komplement till andra skyddsåtgärder

Folkhälsomyndigheten lyfter fram snabbtester på arbetsplatser som ett sätt att minska risken för smittspridning. Att regelbundet testa personal utan symtom, så kallad screening, inför ett arbetspass är en kompletterande åtgärd för att begränsa smittspridning. Syftet är att upptäcka smitta hos personer som inte upplever sig ha symtom och minska risken för smittspridning på arbetsplatsen.

– Om personalen inte kan arbeta hemifrån och behöver ha nära kontakt med andra kan regelbunden screening användas som ett komplement till övriga skyddsåtgärder. Det ökar möjligheten att hitta personer som inte upplever sig ha symtom på COVID-19 och hantera det tidigt, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog och chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Vägledningen understryker att screeningen ska vara frivillig för arbetstagaren och att den utgör en av flera delar av de skyddsåtgärder arbetsgivaren vidtar. Screening med antigentester ska inte ersätta övriga skyddsåtgärder. Arbetsgivaren som bedömer att screening med antigentester är ett viktigt komplement behöver ta ansvar för att utarbeta en handlingsplan som innefattar att kompetens att utföra screening och rutiner för hantering av provsvar finns på plats.

Screening som initieras av arbetsgivaren

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivaren regelbundet genomföra riskbedömningar som ligger till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smittspridning av COVID-19 på arbetsplatsen. En av de åtgärder som utifrån riskbedömningen kan bli aktuell är regelbunden screening på arbetsplatser. 

Genom regelbunden screening med antigentester ökar möjligheten att identifiera potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom på COVID-19. Smittskyddsåtgärder kan då sättas in i ett tidigt skede och ytterligare smittspridning på så sätt hindras. En person kan vara smittsam ett par dagar innan en eventuell symtomdebut. För att öka sannolikheten att hitta en smittsam person bör screeningen genomföras regelbundet. 

Den arbetsgivare som planerar införa organiserad screening behöver beakta följande:

Screening är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Smittskyddslagen behöver också beaktas och positiva testresultat som avlästs inom hälso- och sjukvården ska anmälas till SmiNet.
Arbetsgivare som planerar att använda screening behöver ha rutiner för hur testresultaten ska dokumenteras. Sådan dokumentation är viktig för att kunna utvärdera om screeningens syfte har uppnåtts. 
Arbetsgivaren bör informera arbetstagaren om att screening inte ersätter den testning som görs då den individuella arbetstagaren misstänker sjukdom, vid symtom eller vid smittspårning.
– Testet behöver uppfylla de legala krav som finns för det medicintekniska regelverket samt genomföras på ett patientsäkert och kvalitetssäkert sätt i enlighet med legala krav som ställs på utförare av diagnostik för covid-19.

Företagshälsovården kan hjälpa till med att säkerställa att nödvändiga processer och rutiner finns på plats.

Klicka här för att se Webinariet i efterhand!

Bakgrund: Antigentester – snabbtest för infektion med Covid-19

Provet visar: Pågående infektion även om testet i sig inte är diagnostiskt. 
Så tas provet: En bomullspinne förs upp näsan mot slemhinnan och roteras några varv
Så analyseras det: Analysen görs direkt på plats och svaret ges efter 15 minuter
Så säkert är det: Känsligheten är generellt sett lägre än för PCR-tester även om individer med höga virusnivåer och hög smittsamhet mer sannolikt fångas upp.

Antigentestning på arbetsplatsen från OneLab 

OneLab erbjuder antigentest för COVID-19 ute på arbetsplatsen. CE-märkta och validerade antigentester mot SARS-CoV-2 med hög sensitivitet och specificitet kan ge ett beslutsunderlag för arbetsgivare avseende smittspridningen på arbetsplatsen. Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där smittrisk föreligger. Testet är inte ett diagnostiskt test för pågående COVID-19 utan avser screening av symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen.

Vill du få hjälp med antigentestning på er arbetsplats? – kontakta oss på OneLab här