Hälsokontroller för en smartare företagshälsa

  Vi genomför hälsokontroller och hälsoundersökningar för företag, som ger möjlighet att upptäcka hälsoproblem i tid.

  Kartlägg riskfaktorer

  Genom att kartlägga riskfaktorerna hos era medarbetare får ni en bra grund för både allmänt förebyggande insatser och mer riktat stöd. Vi återkopplar med tydlig statistik och konkreta åtgärder, vilket brukar vara mycket uppskattat, både av arbetsgivaren och medarbetarna. Våra kontroller är enkla och säkra att genomföra samt ger ett högt deltagande.

  En av tio svenska medarbetare har idag hälsoproblem som är relaterade till arbetet, och som kan leda till allvarliga sjukdomar om inga åtgärder vidtas. Det är dock inte säkert att dessa hälsoproblem är kända av den anställde. Underliggande problem kan röra sig om allt från sömnbesvär och psykisk ohälsa till hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och utmattningssyndrom.

  Hur går en hälsoundersökning till?

  Vi utför våra hälsokontroller i två steg. Vid den första hälsoundersökningen hittar vi ofta en högriskgrupp med så pass avvikande värden att direkt medicinsk uppföljning blir nödvändig. Vi identifierar även en större grupp i behov av livsstilsförändringar.

  När vi sedan gör en uppföljande hälsoundersökning brukar ohälsan ha minskat rejält hos båda grupperna. Det beror dels på att vi satt igång vårdinsatser där de behövts, dels på att medarbetarna fått inspiration och stöd att lägga om sin livsstil – till exempel genom uppmuntran till bättre sömnvanor och minskat stillasittande. Vi arbetar också med övergripande friskvårdssatsningar och åtgärdsplaner för att minska stressen och öka välbefinnandet på arbetsplatsen.

  Förebygg psykisk ohälsa på arbetsplatsen

  Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Vägen tillbaka efter utmattningssyndrom eller depression är ofta lång, svår och kostsam. Samtidigt går det ofta att förebygga psykiska problem med förhållandevis enkla åtgärder, förutsatt att man börjar i tid.

  Med vår hälsokontroll för företag får er verksamhet möjlighet att upptäcka och motverka dolda arbetsrelaterade hälsoproblem – både fysiska och psykiska – i ett tidigt skede, innan de leder till en sjukskrivning. Ni kan följa både den övergripande effekten av era förändringar och utvecklingen för varje område inom organisationen över tid.

  Vad ingår i hälsokontrollen?

  Vi anpassar alltid våra undersökningar efter verksamhetens art, och de arbetsmiljörisker som identifierats på arbetsplatsen. I de flesta fall undersöker vi följande:

  -buller
  -ergonomi
  -psykosocial ohälsa
  -arbetssituation
  -blodtryck
  -riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar
  -riskmarkörer för typ 2-diabetes

  För att kunna dra relevanta slutsatser - och samtidigt undvika att skapa onödig oro – är det särskilt viktigt att de analyser som görs håller högsta medicinska kvalitet. Därför genomförs våra analyser alltid av ackrediterade laboratorier, som också anlitas av sjukvården.

  Vanliga frågor om våra hälsokontroller