Allmänna villkor

 • Om OneLab

  OneLab är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg och verksamheten lyder under HSL, Hälso- och Sjukvårdslagen.

  Andra viktiga lagar som reglerar OneLabs verksamhet är patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och GDPR. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som utövar tillsyn över OneLabs verksamhet.

  OneLab AB
  Torsgatan 13
  111 23 Stockholm

  Org.nr. 556970-4264

 • Personuppgiftsansvarig

  OneLab är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. GDPR tillämpas vid behandling av personuppgifter. Patientdatalagen gäller när vårdgivare behandlar personuppgifter inom hälso- och sjukvård, t.ex. i patientjournaler. Lagarna har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Se vår integritetspolicy för fullständiga villkor.

 • Medicinsk information

  Enligt patientdatalagen (2008:355) måste all vård journalföras. Dina personuppgifter behövs därför för att kunna genomföra en undersökning. Uppgifterna förs in i patientjournalen digitalt. De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för att fullgöra din aktuella hälso­kontroll samt för eventuellt fortsatta kontakter i ärendet. Dina uppgifter lagras och behandlas digitalt enligt våra krav på säkerhet i en databas och sparas så att vi kan tillgodose dina önskemål och din förväntan på ett läkarutlåtande.

 • Vem får tillgång till resultaten?

  Liksom alla uppgifter med anknytning till din vård omfattas våra resultat av medicinsk sekretess. All vårdpersonal har tystnadsplikt och vi tillämpar inre sekretess. Bara den som är delaktig i din undersökning har rätt att ta del av detta vid behov..
  All hantering av information som en kund lämnar är skyddad enligt gällande lagstiftning i syfte att förhindra att obehöriga kan komma åt dina uppgifter. Informationsöverföringen mellan din dator och OneLab är krypterad och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.
  All lagring av den information du lämnar, de provsvar doktorn får på dina prover och de utlåtanden som läkaren skriver till dig, sker på det säkra sätt som föreskrifter och lagar föreskriver. Dina personuppgifter är skyddade och OneLab värnar om din personliga integritet.

 • Samtycke till att hämta information

  Du har rätt att när som helst ändra ditt samtycke om informationsinhämtning genom att meddela oss. Det är också din rätt att begränsa ditt samtycke till att bara viss information får lämnas eller att bara viss vårdpersonal får samla information.

 • Direktåtkomst och åtkomstkontroll vid datoriserad journalföring

  OneLab använder sig av ett behörighetssystem som begränsar vilka som har tillgång till din medicinska data. Behörighet ges endast till den personal som behöver tillgång till din journal för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

 • Remittering till andra vårdenheter

  Vid remittering till annan vårdenhet medger du samtidigt att behörig personal på den vårdenheten har rätt att ta del av de uppgifter om dig som krävs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

 • Rätt till information enligt GDPR

  Som kund har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som OneLab behandlar, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt till sådan information efter skriftlig begäran hos OneLab.