Artikel, 2020.01.08

Vill verka för hållbarhet hos medarbetaren genom hälsofrämjande samtal – Intervju med Veronica, sjuksköterska på OneLab.

 

En stor andel av de medarbetare som visar sig vara i riskzonen efter vår hälsoundersökning lider av stress eller psykisk ohälsa. Det handlar många gånger om högfungerande individer som tagit på sig stort ansvar både i arbetssituationen och hemmavid. I förlängningen riskerar man då sjukskrivning och långvariga hälsoeffekter. Därför ser vi stora vinningar både för företaget och individen att satsa på förebyggande hälsa. För oss på OneLab är det vårt viktigaste uppdrag och största utmaning att förebygga detta genom våra återkopplingar. Så här går det till.

När en medarbetare hamnar i riskzonen efter vår hälsoundersökning är vår uppgift att lyssna och läsa av individuella förutsättningar för individen. Därefter behöver vi ofta informera och sedan gemensamt hitta en handlingsplan. 

“En av de största utmaningarna är att motivera till en beteendeförändring istället för att övertyga eller övertala. I samtal med en medarbetaren behöver jag få fram individens egna tankar och idéer kring en viss given situation. Det är jätteviktigt med respekt för individens vilja och förutsättningar”, säger Veronica Andersson, sjuksköterska på OneLab.

Idag har en av tio svenska medarbetare dolda arbetsrelaterade hälsoproblem som i längden kan leda till allvarliga sjukdomar. Det kan röra sig om allt från sömnbesvär och psykisk ohälsa till hjärt- och kärlbesvär, diabetes och utmattningssyndrom.

Motiverande samtal

Det är viktigt för våra klienter att de känner sig sedda och att helheten tas i beaktning. Den metod vi använder oss av kallas för Motiverande samtal (MI). Samtalsmetoden baseras ursprungligen på psykologen Carl Rogers teori om samtalsledarens roll i det personcentrerade samtalet. Sjuksköterskans förmåga att uttrycka empati, värme och trovärdighet är avgörande för att skapa förutsättningar för en förändring. Det viktiga i samtalet är därför personens självbestämmande och sjuksköterskans tro på personens egen kraft till förändring. I de flesta fall handlar det om hälsofrämjande vanor, men det kan också handla om en behandling eller en vidare utredning som behöver genomföras. 

Vi guidar till rätt typ av vård

Förutom psykisk ohälsa som stress hittar vi i våra hälsoundersökningar även människor som redan är sjuka och lider av en dold ohälsa som kräver en direkt uppföljning med vidare vårdinsatser och läkemedel. Dessa personer behöver ofta direkt kontakt med den vården. När vi får in ett sådant provsvar hjälper vi personen genom att slussa vidare den på rätt väg. 

“Den svenska sjukvården är fantastisk, men ibland är det krångligt att veta vart ska man vända sig och hur man gör. Därför är det viktigt att vi kan guida dem rätt och sedan följa upp på detta”, säger Veronica Andersson.

Handlingsplan 

Efter de individuella återkopplingarna till medarbetarna är det dags för företaget att sätta en handlingsplan. Vi återger de hälsoutmaningar som finns om man jämför med liknande bolag och ger förslag på insatser. Därmed har företaget en möjlighet att upptäcka och motverka dolda arbetsrelaterade hälsoproblem – både fysiska och psykiska – i ett tidigt skede, innan de leder till en sjukskrivning. Företaget kan följa både den övergripande effekten av era förändringar och utvecklingen för varje område inom organisationen över tid. Det är ett arbete som inte bara gynnar de anställda, utan även företaget och samhället i stort. 

 

Vill du veta mer om OneLabs undersökning eller komma i direkt kontakt med vår läkare? Hör av dig till oss här!

 

Lästips: Stress ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar