Artikel, 2022.03.08

Tips om hur du kan förebygga depression på arbetsplatsen

 

Mona Drar, legitimerad psykolog och organisationskonsult, ger 4 tips om hur du som arbetsgivare kan förebygga depression på arbetsplatsen

1. Regelbundna avstämningar Planera in regelbundna avstämningar och ställ frågor kring mående, trivsel och arbetssituation. Idag är det mindre laddat att prata om stress än om exempelvis depression. Om en medarbetare nämner stress är det viktigt att våga prata vidare kring detta. Var uppmärksam på eventuella beteendeförändringar. Det kan exempelvis gälla arbetsprestation, samspel med andra medarbetare och chefer, dygnsrytm samt hygien, klädsel och dylikt. Våga ställa frågor. 2. Tydlig kommunikation Skapa rutiner för återkoppling kring förväntningar och prestation. Ovisshet och otydlighet kan få oss att känna osäkerhet och otillräcklighet. Det är viktigt att känna sig sedd och bekräftad och att ha tydlighet i yrkesrollen. Inte minst på en hybrid arbetsplats. 3. Ta action Ta action utifrån de resultat som framkommer efter genomförda hälsoundersökningar. Motivationen att svara på olika frågebatterier ökar om medarbetarna upplever att svaren tas på allvar och leder till utveckling och förbättring. Låt gärna medarbetarna vara delaktiga i att ta fram olika åtgärder. Det skapar motivation, delaktighet och blir en naturlig plattform att prata kring hälsa. 4. Se till att träffas Anordna regelbundna sociala sammankomster på kontoret eller annan plats. Även om många upplever friheten och flexibiliteten med att kunna arbeta hemifrån som något positivt är det viktigt att inte förlora det sociala sammanhanget. Det är också ett viktigt tillfälle att kunna se och möta medarbetarna för att kunna uppmärksamma eventuella beteendeförändringar.