Artikel, 2023.01.11

Så kan ni jobba med datadrivet hälsoarbete

 

Att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap blir en allt viktigare fråga för ledningsgrupper. Enligt en rapport från Karolinska Institutet är hälsonyckeltal, speciellt med ett förebyggande fokus, värdefulla verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Ett fokus på reaktiva nyckeltal såsom antal sjukdagar kan säga något om utfallet av hälsan på arbetsplatsen, men ger begränsad vägledning i det preventiva arbetet – det som faktiskt gör störst skillnad för er organisations välmående och för företagets lönsamhet. I samband med en screening med OneLab får ni tillgång till hälsoriskfördelningar på gruppnivå inom olika hälsoområden. De kan användas som framåtblickande nyckeltal som indikerar risk för framtida ohälsa. Genom att samarbeta med OneLab över tid kan ni följa var i organisationen och inom vilka områden hälsoriskerna finns och hur riskläget utveckas, och får datadrivet underlag för riktade organisatoriska insatser på er arbetsplats. I den här artikeln rekommenderar vi några hälsonyckeltal ni kan följa med OneLab.

Total hälsoriskfördelning

Andelen av era medarbetare med en eller flera hälsorisker är det nyckeltal i er portal som ger mest övergripande bild av risk- och hälsoläget på ert företag. Det talar om för er som arbetsgivare hur utspridd risk för ohälsa i alla kategorier är på företaget och kan över tid indikera om ert hälsoarbete ger effekt i att minska risken för ohälsa bland era medarbetare.

Fysiska hälso-KPIer

Era medarbetares fysiska hälsa är viktig att följa som arbetsgivare eftersom den påverkar er organisations produktivitet, ert välbefinnande och er lönsamhet. Genom att investera i er personals fysiska hälsa kan ni som företag skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö som gynnar både anställda och verksamheten. I er portal har ni tillgång till en rad riskmarkörer för fysisk ohälsa, såsom fysisk aktivitet, alkohol och riskbruk, kost och näring, och Body Mass Index. Om era medarbetare har högre risk än genomsnittet i någon av dessa områden kan ni behöva adressera risken genom hälsoinitiativ och följa riskfördelningen över tid som nyckeltal. Kom ihåg att vår fysiska hälsa ofta förändras långsammare än psykisk hälsa, så tänk långsiktigt i ert hälsoarbete.

Psykiska hälso-KPIer

Psykisk ohälsa kan ha en betydande inverkan på en anställds livskvalitet och förmåga att utföra sitt jobb, så att ta itu med dessa problem kan bidra till att förbättra den totala produktiviteten och det sammanlagda hälsoläget på er arbetsplats. Riskfördelningen inom stress och utmattning, depression, ångest och oro, och sömn och återhämtning är exempel på nyckeltal som indikerar risk för psykisk ohälsa bland era medarbetare. Om ert företag har problematik inom ett eller flera områden av psykisk ohälsa är dessa viktiga nyckeltal att följa upp på för att kontrollera att ert hälsoarbete får önskad förebyggande effekt på ohälsa. På motsvarande sätt kan ni följa friskfaktorerna på er arbetsplats – om ni exempelvis har låg risk för stress och utmattning vill ni såklart se till så att ni bibehåller nivåerna långsiktigt.

Arbetsmiljö-KPIer

Med OneLabs digitala frågebatteri kartläggs arbetsmiljön vid distansarbete, samt den organisatoriska, fysiska och psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats. Här kan era datadrivna insikter hjälpa er att identifiera arbetsmiljörelaterade risk- och friskfaktorer, såsom om era medarbetare upplever stöd från kollegor och chefer, och huruvida de har befogenheter och resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Här kan det vara en bra idé att följa riskfördelningen per område, eller svarsfördelning på specifika frågor över tid för att underbygga med data och mäta effekten av ert arbetsmiljöarbete.

Datadrivet hälsoarbete är en viktig del av att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. De nyckeltal som finns tillgängliga genom en screening med OneLab indikerar risken för ohälsa och ger insikter för att ta proaktiva initiativ. Genom att investera i dina anställdas hälsa kan du skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som gynnar både dina anställda och din verksamhet.

Vill du veta mer om vi på OneLab kan hjälpa er att bedriva ett datadrivet hälsoarbete? Kontakta oss så berättar vi mer.