Artikel, 2024.02.06

Så fångar du upp psykisk ohälsa på arbetsplatsen

 

Psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till långtidssjukskrivning – trots det är kunskapen i ämnet bristfällig. Av 400 chefer med personalansvar är hälften osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa, enligt en undersökning från Hjärnkoll och Novus Opinion. Chefen, som borde stå de anställda närmast, spelar en avgörande roll för att kunna förebygga en sjukfrånvaro. En chef som aktivt arbetar för anställdas psykiska hälsa och välmående gör inte bara den anställde och arbetsplatsen en tjänst, utan hela samhället. 

Det är långt ifrån alla som självmant berättar för sin chef hur de mår, och framförallt som gör det i tid. I den här artikeln beskrivs ett flertal verktyg som du som chef kan använda för att fånga upp psykisk ohälsa på arbetsplatsen i ett tidigt skede.

 

Samla kunskap

För att du som chef ska kunna förstå och hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa är det viktigt att du har kunskap inom ämnet. Se till att utbilda dig och lär dig så mycket som möjligt. Det är också viktigt att förstå vilka lagar och regler som gäller och hur de kan användas som stöd. Lagar som rör psykisk ohälsa är främst arbetsmiljölagen men även socialförsäkringsbalken och diskrimineringslagen.

Som chef måste du även vara medveten om de risker som finns i verksamheten, både för de anställdas fysiska och psykiska hälsa. Vissa uppgifter, miljöer, arbetstider eller särskilda arbetsgrupper påverkar personalens psykiska hälsa mer än andra. Det är även viktigt att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är något som hjälper till att stötta dig i ditt arbete. Läs mer om detta i artikeln: Därför är arbetsmiljöarbete livsviktigt – experten berättar.

 

Öka medvetenheten på arbetsplatsen

I rollen som chef ska du vara förebild för dina anställda. Detta innebär att du som chef bör vara påläst men det är även viktigt att se till att andra i organisationen har den kunskap som krävs. En chef visar omtanke och öppet pratar om psykisk ohälsa skapar en mer accepterande arbetsplats. Vilket gör att fler anställda kommer öppna upp sig – sannolikt i ett tidigare skede.

 

Identifiera tidiga varningssignaler

Märker du att den anställde har börjat förändra sitt beteende, exempelvis att prestationen har gått ner, är ofta försenad, jobbar över mer än vanligt, är ständigt trött eller har en ökad sjukfrånvaro? Då kan det vara så att något inte står rätt till. Vanliga varningssignaler kan också vara korta men återkommande sjukskrivningsperioder av olika anledningar så som stress, migrän, ryggont eller ibland utan angiven orsak. Detta kan vara tecken på psykisk ohälsa vilket bör tas upp och diskuteras. Här kan du läsa mer om vilka varningssignaler du borde uppmärksamma: 10 tecken på att din personal inte mår bra.

 

Fånga upp anställda

Du har dina aningar, men den anställde har inte berättat något för dig. Hur gör du som chef? Rutiner är effektiva för att både uppmärksamma och identifiera dessa avvikelser i den anställdes beteende. Det vill säga regelbundna planeringsmöten, utvärderingar och informella samtal där du som chef på ett naturligt sätt kan prata med din anställde. Ett tips är att börja med öppna frågor, såsom “Hur tycker du att det går just nu?” eller “Är det något vi kan göra för att underlätta för dig i ditt arbete?”. Om det handlar om att en anställd brister i prestationen så är det viktigt att ta upp det så tidigt som möjligt. Även i dessa fall är det viktigt att ställa öppna frågor så att den anställde inte känner sig påhoppad. Ett exempel kan vara: “Jag har märkt att du har kommit försent till några möten den senaste tiden och jag undrar om det beror på något särskilt?”.

Tips: Det här är känsliga samtal, vilket innebär att det är viktigt att du i samtalet:

  • Inte utgår från att arbetsbelastningen påverkar alla på samma sätt.
  • Har möjlighet att anpassa arbetsplatsen om någon inte klarar av sin situation.
  • Låter ditt samtal vara positivt och stödjande.

 

Vill du veta mer om hur du som chef ska gå tillväga för att uppmärksamma psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Hör gärna av dig så kan vi diskutera en lösning.

 

/Evelina Mattsson, sjuksköterska på OneLab