Artikel, 2022.06.06

När gäller Arbetsmiljölagen? Tvingande paragrafer eller allmänna råd? 

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är en lagstiftning som reglerar arbetsmiljön på alla svenska arbetsplatser. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa, sjukdomar och olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatser. På arbetsplatser runt om i Sverige ska varje enskild anställd känna sig säker, och här är Arbetsmiljölagen till hjälp. Varje anställd har rätt att anmäla om brister gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen skulle upptäckas. Men när gäller egentligen Arbetsmiljölagen? 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller på alla verksamheter där arbete utförs. Detta innebär att det inte har någon betydelse om arbetsplatsen är statlig, privat, ett litet eller ett stort bolag. Om verksamheten drivs ensam av en egenföretagare eller tillsammans med en familjemedlem finns dock vissa undantag. Dessa verksamheter har endast skyldighet att följa reglerna gällande tekniska anordningar och risker för farliga ämnen. 

Arbetsmiljölagen kortfattat

Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av riksdagen år 1977 och består av nio kapitel: Lagens ändamål och tillämpningsområde, Arbetsmiljöns beskaffenhet, Allmänna skyldigheter, Bemyndiganden, Minderåriga, Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m, Tillsyn, Påföljder och Överklagande. Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Inom de nio kapitlen ingår de lagar, regler och riktlinjer som arbetsgivare på arbetsplatser ska ta hänsyn till och förhålla sig till, samt också de skyldigheter arbetsgivaren har gentemot sina anställda. 

Arbetsgivaren är den aktör som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att en god arbetsmiljö skapas samt skapar förutsättningar för att upprätthålla en god arbetsmiljö över tid. Detta för att i längden kunna förebygga både sjukdom, olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. För att lyckas med det ska arbetsgivaren på ett systematiskt sätt planera, fullfölja samt kontrollera att alla arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. 

För att lyckas med att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen, har Arbetsmiljölagen riktlinjer som tar upp detta och som ska följas. Bland annat att den anställda ska få möjligheten att anpassa sina arbetsuppgifter utifrån sina fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetsuppgifterna ska dessutom utformas så att de kan utföras av den anställde i en trygg, sund och säker arbetsmiljö. Det står även skrivet i lagen att arbetsplatsens redskap och verktyg ska utformas så att de inte är till skada för de anställda. Förutom själva arbetsuppgifterna och redskapen som används för att utföra arbetet, bör arbetsgivaren se till att de anställda har möjlighet till sociala kontakter på arbetsplatsen och att det upprätthålls en god gruppdynamik. 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) presenteras skyddsombudens roll på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen har minst fem stycken anställda ska det finnas ett skyddsombud. Om arbetsplatsen däremot har fler än femtio anställda ska en skyddskomitté finnas då det är en större verksamhet. Skyddsombudets roll är att företräda de anställda på arbetsplatsen inom arbetsmiljöfrågor och arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) beskrivs den anställdes roll för arbetet med arbetsmiljö, exempelvis genom att delta vid det förebyggande arbetsmiljöarbete som sker samt följa de föreskrifter som finns på arbetsplatsen. De anställda har också en skyldighet att informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön uppdagas.  

Vad är Arbetsmiljölagens uppgift?

Arbetsmiljölagens (1977:1160) uppgift är att med hjälp av de lagar, regler och riktlinjer som finns inom lagstiftningen förebygga ohälsa, sjukdom och olycksfall samt se till att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. På en arbetsplats är det arbetsgivaren som bär det huvudsakliga ansvaret för att arbetsmiljön fungerar, därav är det väsentligt att arbetsgivaren följer de regler och riktlinjer som Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar.

Inom lagen står det skrivet att den anställdes arbetsförhållanden ska vara anpassade för den anställdes fysiska och psykiska förutsättningar. Med detta menas att den anställde ska få möjligheten att kunna utforma sin arbetssituation för att kunna uppnå en bra arbetsmiljö samt få möjlighet att medverka i utvecklingsarbetet gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den anställde ska känna sig trygg på arbetsplatsen och uppleva att arbetsplatsen är en sund och säker miljö att arbeta på.

Är Arbetsmiljölagen tvingande

Grundregeln inom lagen är att allt arbete som utförs inom en arbetsplats omfattas av lagen. Där arbete utförs ska Arbetsmiljölagen (1977:1160) vara närvarande och verkställd. Storleken på bolaget eller företaget spelar ingen roll, arbetsgivaren ska alltid se till att de anställda har en god arbetsmiljö och inte utsätts för risk för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Så kortfattat, JA, Arbetsmiljölagen (1977:1160) är tvingande utifrån att den ska verkställas inom alla verksamheter där arbete sker. 

Om en arbetsgivare inte arbetar för att uppehålla en god arbetsmiljö kan de anställda anmäla arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en verksamhet, som med uppdrag från regeringen, ser till att Arbetsmiljölagen (1977:1160) följs på alla arbetsplatser i Sverige. Om Arbetsmiljöverket upptäcker att en arbetsplats inte följer föreskrifterna för arbetsmiljö, kan de gå in med förbud och vite till arbetsplatsen. Vite är avgiften som arbetsgivaren får betala om denne inte följer Arbetsmiljöverkets beslut. Arbetsmiljöverket utför också inspektioner på arbetsplatser där de misstänker, baserat på anmälningar, att arbetsmiljön inte är god. Här kan du läsa om hur en anmälan kan genomföras och när Arbetsmiljöverket gör inspektioner. 

Är det skillnad på Arbetsmiljölagen som egenföretagare?

Inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) står det skrivet att de som driver en verksamhet ensam eller tillsammans med en familjemedlem, utan någon anställd, är skyldiga att följa reglerna angående tekniska anordningar och risker för farliga ämnen. Men de behöver inte till skillnad från andra verksamheter följa resterande regler för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen eller ansvara för att skapa en god arbetsmiljö. Exempelvis behöver inte denna typ av verksamhet ha ett skyddsombud på sin arbetsplats.

Sammanfattning

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är den lag som reglerar arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser och syftar till att förebygga ohälsa, sjukdomar och olycksfall samt att en god arbetsmiljö på arbetsplatser upprätthålls. Denna lagstiftning gäller på alla verksamheter där arbete utförs och består av nio kapitel med regler, riktlinjer och lagar som arbetsgivare på arbetsplatser ska ta hänsyn till och förhålla sig till, samt de skyldigheter arbetsgivaren har gentemot sina anställda. I undantagsfall när verksamheten drivs ensam av en egenföretagare eller tillsammans med en familjemedlem har arbetsplatsen endast skyldighet att följa regler gällande tekniska anordningar och risker för farliga ämnen. Det som övrigt är skrivet i Arbetsmiljölagen är endast en rekommendation för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren är personen på arbetsplatsen som har det huvudsakliga ansvaret för att verkställa Arbetsmiljölagen (1977:1160) samt ansvarar för att upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. För att lyckas med detta ska arbetsgivaren på ett systematiskt sätt planera, fullfölja samt kontrollera att alla arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen i längden leder till en god arbetsmiljö. De anställda ska dessutom få möjligheten att anpassa sina arbetsförhållanden efter sina fysiska och psykiska förutsättningar, det vill säga utforma sin arbetssituation för att uppnå en bra arbetsmiljö. De anställda ska känna sig trygga och säkra på arbetsplatsen. Skulle det vara så att arbetsgivaren inte implementerar och verkställer Arbetsmiljölagen (1977:1160) eller om det finns brister inom arbetsmiljön, kan de anställda anmäla arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är i uppdrag från regeringen skyldiga att se till att ovanstående lagstiftning följs på Sveriges arbetsplatser. 

__________________________

Publicerad av: 

Ulrika Linnersjö
Chief People Officer
OneLab