Artikel, 2022.04.26

Kan arbetsmiljöansvaret delegeras? Se mall och exempel

 

Vi spenderar stora delar av vår tid på vår arbetsplats. Därav är arbetsmiljön otroligt viktig för att vi ska trivas, men även för att allt ska flyta på så bra som möjligt. En god arbetsmiljö ska vara basen inom ett företag och något som alla kontinuerligt bör arbeta för och med. Men vem är det egentligen som ansvarar för arbetsmiljön?

Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, dock kan arbetsmiljöuppgifter delegeras vidare till dem som har förutsättningar för att förebygga ohälsa, sjukdom och olycksfall på arbetsplatsen. 

Vem har arbetsmiljöansvaret på ett arbetsställe?

På en arbetsplats är det alltid arbetsgivaren, det vill säga ett bolag, förening eller kommun (i form av en ledning eller styrelse), som har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). Dess huvudsakliga ansvar är att bedriva ett arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö och förebygger ohälsa, sjukdom och olycksfall på arbetsplatsen. Vanligtvis delegeras ansvaret till en eller flera representanter från ledningen som får i uppdrag att verkställa arbetsmiljöansvaret. Det är även dess ansvar när det gäller att tydligt fördela arbetsmiljöuppgifter och sedan följa upp statusen på arbetsuppgifterna. 

För en arbetsgivare är det väsentligt att kunna Arbetsmiljölagen (1977:1160), även övriga arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen. Inom Arbetsmiljölagen (1977:1160) står det skrivet att arbetsgivaren ska göra sitt yttersta för att kunna förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen. Dessutom uppmärksamma särskilda risker på arbetsplatsen som kan ske om medarbetaren arbetar på egen hand. Finns det utrustning och maskiner på arbetsplatsen, är det dessutom arbetsgivarens ansvar att se till att dessa är underhållna och fungerar på ett korrekt sätt. Har arbetsgivaren inte den kunskapen som finns för att kunna göra en riskbedömning gällande arbetsmiljön eller kunna genomföra de åtgärder som arbetsplatsen är i behov av, behöver arbetsgivaren anlita extern kompetens. Det kan exempelvis vara en företagshälsovård, en konsult inom arbetsmiljö eller andra branschorganisationer. 

Det är dessutom arbetsgivaren som har ansvaret över att skriva en arbetsmiljöpolicy som ska utgöra basen och verka som riktlinjer inom arbetsmiljöarbetet. Policyn ska beskriva hur verksamhetens arbetsförhållanden ska se ut samt på vilket sätt ohälsa, sjukdom och olycksfall kan förebyggas. För att få bedriva ett arbete inom arbetsmiljö krävs att arbetsgivaren följer de regler som finns i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska få bedrivas.

Att använda ett systematiskt arbetssättet för arbetsmiljön ställer krav på att arbetsgivaren undersöker och följer upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall för att istället bli en tillfredsställande arbetsmiljö. Detta genomförs genom att regelbundet undersöka verksamheten, göra riskbedömningar, implementering av åtgärder och utföra handlingsplaner. Gällande riskbedömning är det väsentligt för arbetsgivaren att beakta vilka ändringar som kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall som då i sin tur behöver åtgärdas. För att arbeta efter ett systematiskt arbetssätt för arbetsmiljön effektivt, krävs att arbetsgivaren är engagerad och vill få nya kunskaper och kompetenser. Det slutgiltiga målet är att arbetet kring arbetsmiljö ska bli en naturlig byggsten på arbetsplatsen. 

Vad innebär uppgiftsfördelning arbetsmiljö?

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter existerar i ett förebyggande syfte för att inte någon på arbetsplatsen ska råka ut för olyckor, ohälsa eller sjukdomar. Trots att det är arbetsgivaren som har det största ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, så kan de inte göra allt arbete själva utan behöver att hela verksamheten samverkar tillsammans. Därav sker en fördelning av arbetsuppgifter som arbetsgivare eller delar av ledningen ansvarar för. Fördelningen sker i första taget till mellanchefer och arbetsledare då dessa har möjligheten och förutsättningar för att kunna förebygga olycksfall och ohälsa inom arbetsplatsen. Uppgifter kan också fördelas till enskilda medarbetare. Om arbetsplatsen har fler än tio anställda bör fördelning av arbetsuppgifter ske skriftligt, men det är rekommenderat att skriva ned fördelningen av arbetsmiljöuppgifter oavsett för tydlighetens skull. 

En fördelning av arbetsmiljöuppgifter bör innehålla följande:

  1. 1. Från vem delegerades arbetsuppgiften?
  2. 2. Till vem delegerades arbetsuppgiften?
  3. 3. Vad är ansvarsområdet för arbetsuppgiften?
  4. 4. Hur ser verksamhetsområdet ut för arbetsuppgiften?
  5. 5. Beskrivning av de fördelade arbetsmiljöuppgifterna.
  6. 6. Beskrivning om arbetsuppgifterna kan delegeras vidare.
  7. 7. Vilka befogenheter, resurser och tillgångar som finns?
  8. 8. Inkludera datum och underskrift från chef och den det delegeras till.
  9. 9. Beskrivning av hur arbetsmiljöuppgifterna kan återlämnas, vem bär ansvaret?

Kan man delegera arbetsmiljöansvar till entreprenör eller konsult?

Det är alltid arbetsgivaren som har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret för arbetsmiljöarbetet. Dock kan arbetsgivaren delegera arbetsuppgifter såsom riskbedömningar gällande arbetsmiljön samt övriga undersökningar om dem inte har kompetensen för detta, som tidigare nämnts. Dessa kompetenser kan vara entreprenörer och konsulter. I övrigt kan inte ett arbetsmiljöansvar delegeras till inhyrd personal som är inhyrd för andra uppgifter. 

För inhyrd personal såsom konsulter ska arbetsmiljön vara precis lika bra som för arbetsgivarens övriga anställda, det står skrivet i Arbetsmiljölagen (1977:1160). Bemanningsföretag och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för konsultens arbetsmiljö är tillfredsställande och att konsulten trivs. För bemanningsföretagen är det väsentligt att ha kunskaper om arbetsgivaren och konsultens arbetsplats, att konsultens arbetsuppgifter är riskbedömda och att konsulten får en bra introduktion av arbetsgivaren.  För arbetsgivaren är det väsentligt att se till att den nya konsulten får en givande introduktion av både arbetsuppgifter, arbetsplatsen och arbetsmiljön, för att  konsulten ska känna sig trygg och lättare trivas på arbetsplatsen. 

Mall för arbetsmiljödelegering du kan använda direkt

Här följer fem punkter över individer som är inblandade i arbetsmiljöarbetet och beskriver hierarkiskt vad som sker i processen. Beroende hur stor verksamheten eller arbetsplatsen är, kan de olika rollerna se olika ut. Det stora arbetsmiljöansvaret ligger dock ALLTID på högsta chef även om en delegering av arbetsmiljöarbetet har genomförts till hierarkiskt lägre individer. 

1. Arbetsgivaren (ledningen) beslutar om att påbörja ett arbetsmiljöarbete. De delegerar ansvaret till en eller flera i ledningen (arbetsmiljöansvarige) som har kunskap om Arbetsmiljölagen (1977:1160) och förutsättningar för att kunna verkställa den i verksamheten.

2. Arbetsmiljöansvarige är de som har tagit ansvaret för arbetsmiljöarbetet och är de som kommer att se till att allt går som planerat och uppfyller de krav som behövs. Dessa kan i sin tur delegera arbetsuppgifter till mellanchefer och medarbetare. De ser till att samverkan fungerar och att arbetsmiljöuppgifter går att implementera i verksamheten. De bjuder även in skyddsombud och övriga medarbetare till att delta i planering och utvärdering för utveckling av arbetsplatsen i arbetsmiljösynpunkt. 

3. Mellanchefer utför de uppgifter som tilldelats och meddelar arbetsmiljöansvarige om arbetsuppgifter ej går att utföra på ett korrekt sätt, exempelvis utifrån bristande kompetens eller resurser. De återkopplar och återlämnar de arbetsuppgifter som inte har kunnat utföras, skriftligen till arbetsmiljöansvarige eller ledningen. 

4. Skyddsombud har inte något ansvar gällande arbetsmiljön, dess enda uppgift är att kontrollera samt samverka kring arbetsmiljön för medarbetarens räkning. Ett skyddsombud ska även delta vid planering av arbetsmiljöarbetet och upprättning av handlingsplaner, de ser även till att arbetsgivaren uppfyller de uppsatta mål och krav gällande arbetsmiljöarbetet. 

5. Medarbetare medverkar i arbetet för utveckling av arbetsmiljön samt följer de arbetsmiljöpolicys och skyddsföreskrifter som finns inom arbetsplatsen. De underättar mellanchefer, skyddsombud och eller arbetsmiljöansvarige om risker som är närvarande på arbetsplatsen eller förslag till förbättringsmöjligheter.

Vill du se ett exempel på hur en blankett över arbetmiljösuppgiftsfördelning kan se ut, kan du kolla in här.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi besvarat frågan om delegering av arbetsmiljöansvar det vill säga att arbetsmiljöansvaret inte går att delegeras, då det alltid är arbetsgivaren (bolag, förening eller kommun i form av ledning eller styrelse) som har huvudansvaret. Detta står beskrivet i Arbetsmiljölagen (1977:1160). Dock går det ypperligt att delegera arbetsmiljöuppgifter till dem som har förutsättningar inom arbetsplatsen att förebygga ohälsa, sjukdom och olycksfall. Då fördelningens syfte är att arbeta i ett förebyggande syfte. I den här artikeln har du fått lära dig om bemanningsföretagens roll inom arbetsmiljön och hur dom tillsammans med arbetsgivarens tillsammans har ett gemensamt ansvar över konsultens arbetsmiljö. Det är väsentligt att bemanningsföretagen har kunskaper om konsultens arbetsplats och att dess arbetsuppgifter är riskbedömda för konsultens egen hälsas bästa. Vidare listade vi vad en arbetsuppgiftsfördelning bör innehålla, som exempelvis från vem delegeringen kommer ifrån, en beskrivning av de fördelade arbetsmiljöuppgifterna samt datum och underskrift av både chef och den arbetsuppgifterna delegerats till.

__________________________

Publicerad av: 

Ulrika Linnersjö
Chief People Officer
OneLab