Case study, 2022.06.20

Jungheinrich investerade i sin viktigaste resurs - sina medarbetare

 

Jungheinrich har alltid lagt stor vikt vid arbetsmiljö och är en medveten och aktiv arbetsgivare när det kommer till medarbetarnas hälsa. När samarbetet med OneLab initierades insåg Jungheinrich att det var den pusselbiten som saknades för att få ännu bättre effekt av sina insatser. 

Jungheinrich är en stor global koncern inom truck och intralogistik med 18 000 anställda i 40 länder. I Sverige är ungefär hälften av medarbetarna servicetekniker och hälften tjänstemän och ledare. Serviceteknikerna utgår från sina hem för att köra ut till kunderna för reparation och service, något som gör deras arbetsmiljö komplex med en stor del bilkörning och att de arbetar i kundens miljö. Företaget är dessutom under tillväxt vilket periodvis gör organisationen hårt belastad. 

Att få medarbetare att ta sin hälsa på allvar

Jungheinrich gör regelbundet olika hälsoinsatser och under 2021 valde de att göra en gemensam arbetsmiljöenkät för organisationerna i Sverige och Danmark. Det visade sig att fler än vad de trodde hade stress- och smärtproblematik av olika slag. Trots ett aktivt arbete med utbildning inom arbetsmiljö för alla ledare, insåg man att de åtgärder som gjordes inte räckte till för att kunna åtgärda identifierade problem.

“Vi insåg att det fanns flera saker vi kunde göra själva för att förbättra medarbetarnas hälsa, men också att vi behövde en samarbetspartner – en utomstående part – som kunde hjälpa medarbetarna som har hälsorisker att själva ta tag i sina problem genom att söka vård eller göra nödvändiga livsstilsförändringar,” berättar Lars Lindblad, HR Manager på Jungheinrich. 

Hälsokollen skapade en ny dialog kring hälsa

Medarbetarna på Jungheinrich genomförde en digital hälsokoll från OneLab och resultatet gav överraskande insikter. Lars Lindblad beskriver att resultatet var värre än befarat och att fler än de hade trott visade på risk för ohälsa.  

“Det var överraskande för oss att så många hade risk för ohälsa och att det i vissa fall var ett långt större problem än vi hade kunde tro,” säger Lars Lindblad och fortsätter: 

“Flera medarbetare har, efter att ha haft kontakt med en sjuksköterska från OneLab, verkligen tagit tag i sina hälsoproblem på allvar. Att se människor som man aldrig kunde tro skulle orka driva igenom ett förändringsarbete hos sig själva har nu gjort just det, vilket är helt fantastiskt att se.”

 

“Vi har också insett att privatliv och arbetsliv är sammanvävda. Vi som arbetsgivare kan inte säga att det här är privata problem som vi inte ska bry oss om – för att vi ska lyckas så behöver vi hjälpa våra medarbetare med hela problemet.”

 

Privatliv och arbetsliv hänger samman

Resultatet från den digitala hälsokollen gav även insikten om att privatliv och arbetsliv är sammanvävda. Det som händer i människors liv utanför jobbet tas med även in i arbetslivet. 

“Som arbetsgivare kan vi inte säga att det här är privata problem som vi inte ska bry oss om. Om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som, inte bara uppfyller lagkraven, utan dessutom ett företag som människor söker sig till, behöver vi bry oss om våra medarbetare och hjälpa dem till en hållbar hälsa. Då kan vi också förvänta oss att de blir mer lojala till oss som arbetsgivare och att deras engagemang blir högre,” säger Lars. 

Lars och hans kollegor på Jungheinrich är övertygade om att en god arbetsmiljö skapas genom att få ledningen att förstå att medarbetarnas kompetens är kärnan i verksamheten och den viktigaste resursen i företaget.

“Bilar, lager och datorer är inte värda något utan medarbetarna som faktiskt ser till så att det skapas ett värde och ett resultat för bolaget. Utan en långsiktig och uppriktig plan på hur vi skapar friska och välmående medarbetare blir engagemanget inte äkta och det märks direkt. Medarbetare behöver energi för att ta tag i sina liv och skapa varaktig förändring. Det viktigaste för att vara en attraktiv arbetsgivare idag är nog att medarbetarna faktiskt känner att företaget bryr sig om deras välmående på ett genuint sätt. Att ett förebyggande arbete kring hälsa dessutom bidrar till lägre sjuktal är ju såklart också är bra, både för individen men också för oss som företag.”

OneLab kompletterar andra hälsolösningar

Jungheinrich har tidigare genomfört hälsoundersökningar via olika leverantörer i hela landet. Samarbetet med OneLab blev direkt rikstäckande och kombinationen med den digitala hälsokollen och den aktiva återkopplingen från sjuksköterskor och läkare är det som Lars lyfter fram som en framgångsfaktor för att kunna uppnå en bättre hälsa i organisationen.  

“Samarbetet med OneLab gör att vi får ännu bättre effekt av våra hälsoinsatser i organisationen. Att ha en utomstående part som stöttar de medarbetare som är i riskzonen för sjukdom och hälsoproblem tror jag är en stark motivationsfaktor för få människor att själva ta tag i sina hälsoproblem,” säger Lars och fortsätter: 

“Lösningen med att OneLab, under patientsekretess, både gör mätningen av hälsan och uppföljning med de som har risk för ohälsa gör att de kan ha en djupare och mer öppen dialog med medarbetare, utan att vi som arbetsgivare får information om det. Det skapar en större trovärdighet hos medarbetarna och en större och mer varaktig effekt totalt sett.”

Under hösten gör Jungheinrich en repetition av den digitala hälsokollen för att se om insatserna har gett önskat resultat och för att medarbetarna ska inse att samarbetet inte bara är en ”one time deal”, utan att företaget fortsättningsvis bryr oss om deras hälsa. 

“Inför sommaren kommer vi även att utvidga vårt samarbete till vår danska organisation för en parallell uppföljningsmätning för att få en tydligare helhetsbild av hur företaget mår. Och för att ge våra danska kollegor samma chans till en bättre hälsa.”