Artikel, 2019.09.16

Förmånsbeskattning av vissa hälsoundersökningar

 

Den 1 juli 2018 blev hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda en skattepliktig förmån. Förmånsbeskattas då samtliga hälsoundersökningar? Svaret är nej enligt David Strömbeck, VD på OneLab. Vissa hälsoundersökning ska inte förmånsbeskattas. Lagstadgade hälsoundersökningar är ett undantag men också hälsoundersökningar som är en del i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete, är anpassade till arbetsrisker samt riktar sig till hela organisationen. Vi lät göra en bedömning av gränsdragningsfrågan.

Hälso- och sjukvård som ges till den anställde privat är en skattepliktig förmån för den anställde. Företagshälsovård och förebyggande behandling eller rehabilitering är däremot inte skattepliktiga om de ingår i arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Detsamma gäller för hälsoundersökningar. Det kan exempelvis röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller sjukdomar som kan uppstå eller påverkas av exempelvis hög arbetsbelastning, nattarbete, stillasittande eller andra arbetsmiljörisker

För att en hälsoundersökning ska räknas som förmånsfri måste syftet vara att främja arbetsmiljön, givetvis måste innehållet i hälsoundersökningen också spegla detta. Den ska också vara riktad till en hel grupp eller organisation.

OneLab:s hälso- och arbetsmiljöundersökning har exempelvis som syfte att skapa en bättre arbetsmiljö och hälsa för de anställda utifrån de specifika förhållandena på arbetsplatsen. Vi bedömer att undersökningen är skattefri eftersom den har som syfte att förebygga ohälsa kopplat till arbetet. Utformningen av hälsoundersökningen och valet av prover avpassas då för detta ändamål och för att fånga upp de specifika arbetsmiljöriskerna. 

Kundens syfte och specifika förhållanden kan påverka bedömningen av skattefriheten.

Om hälsoundersökningen inte är anpassad till de risker som finns på företagets arbetsplats och saknar koppling till det aktuella arbetet, är detta inte en skattefri förmån för kundens anställda. Skatteverket kan då ifrågasätta delar av undersökningen som inte har någon koppling till de arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen, exempelvis prover och tester i undersökningen. 

Generellt bedömer vi att vår hälso- och arbetsmiljöundersökning inte är förmånsgrundande om tjänsterna ingår som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete, är anpassade till de arbetsrisker som finns på arbetsplatsen, samt om tjänsterna riktar sig till en hel organisation. OneLab erbjuder också medicinskt lagstadgade hälsoundersökningar, exempelvis nattundersökningar.

Har du några frågor eller funderingar kring inlägget, kontakta gärna oss.