Artikel, 2022.10.26

Dyrt att bortprioritera den psykiska hälsan

 

Det rådande världsläget med stor osäkerhet i vår omvärld bidrar inte bara till ökade privatekonomiska kostnader, utan också till ökad oro och ångest. Samtidigt överväger en del företag ekonomiska prioriteringar på grund av det oroliga världsläget. 

– Att prioritera bort medarbetares hälsa är ett dyrt misstag. Ohälsa kan kosta företaget enorma summor, säger Ulrika Linnersjö, Chief People Officer på OneLab.  

I kristider vill vi göra bra och smarta val. Oftast fokuserar vi på att lösa det som är tydligast framför oss vilket gör att de kortsiktiga besluten blir lättare att ta än de långsiktiga. En oro för lågkonjunktur kan innebära snabba beslut om kostnadsbesparingar. Men i kristider ökar även den psykiska ohälsan hos människor och även om den inte är lika uppenbar eller lätt att upptäcka kan den på sikt innebära stora och kostsamma konsekvenser för företagen. 

– Medarbetarna är ett företags absolut viktigaste tillgång och om de inte kan prestera fullt ut för att de inte mår bra – vem ska då driva bolaget? Vem ska se till att företaget blir lönsamt och framgångsrikt? 

Den frågan ställer sig Ulrika Linnersjö som menar att om vi inte prioriterar medarbetarnas hälsa nu, kommer vi som arbetsgivare att få betala för det senare. Hon hänvisar till en rapport från UK som säger att de totala kostnaderna kopplat till psykisk ohälsa har ökat med 25 % mellan 2019 och 2021. 

Den psykiska ohälsan ökar – men går att förebygga

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Orsakerna bakom ohälsan varierar, men att det påverkar hur människor presterar på jobbet är ett faktum.

Studier visar att det går att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom insatser både på organisations- och individnivå. Många psykiska problem börjar med mindre symtom som växer sig starkare och visar sig allt tydligare med tiden. Genom att vara uppmärksam på tidiga tecken kan psykisk ohälsa hanteras och hälsoproblem förebyggas. 

– Det är lätt och tråkigt att vara efterklok, så nu i kristider behöver vi fokusera rätt för att minimera risken för större konsekvenser på sikt. Att jobba för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande är egentligen skäl nog, men då vi vet att den psykisk hälsan ligger i direkt relation till både prestation och produktivitet innebär det också att vi skapar rätt förutsättningar för ett framgångsrikt och lönsamt företag, avslutar Ulrika Linnersjö. 

Ulrikas 3 tips för en välmående arbetsplats

  • 1. Låt psykisk hälsa bli en fråga som spelar roll på er arbetsplats. Det finns fortfarande generellt i samhället ett stigma kring psykisk ohälsa, vilket gör att vissa individer kan ha svårt att prata om det. Att ha en utomstående part som medarbetare kan vända sig till brukar underlätta.  
  •  
  • 2. Säkerställ att ni kontinuerligt undersöker hur era medarbetare mår. Om vi inte frågar får vi inget veta och det är svårt att hjälpa någon om vi inget vet.
  •  
  • 3. Agera på tidiga tecken på psykisk ohälsa. Förutom att du kan hjälpa individer att undvika ohälsa är det i slutändan en ekonomisk fråga för företagen och kostnaden blir så mycket lägre om vi fångar upp risker och förebygger ohälsa tidigt.

 

Vill du veta mer om OneLab? 

OneLab’s hälsoplattform är ett enkelt och effektivt verktyg för arbetsgivare att hantera och förebygga ohälsa. Boka en demo med oss så visar vi dig hur vi kan hjälpa er att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.