Antigentest för COVID-19 på arbetsplatsen

CE-märkta och validerade antigentester mot SARS-CoV-2 med hög sensitivitet och specificitet kan ge ett beslutsunderlag för arbetsgivare avseende smittspridningen på arbetsplatsen. Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger. Testet är inte ett diagnostiskt test för pågående COVID-19 utan avser screening av symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen.

Kontakta oss här

Hur går det till?

Antigentestet utförs av vårdpersonal och resultaten granskas av en läkare digital. Svar erhålls omgående. Patientinformation och resultat behandlas som journaldata och erhålls via OneLabs portal under medicinsk sekretess. Information kring tidigare eller aktuella symptom för testpersonen är viktig för att tillsammans med testresultatet generera en välinformerad och lämplig väg framåt. Därför får medarbetaren också svara på några frågor angående symptom i en digital hälsodeklaration. Vi gör också en bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp. Vi är noggranna med att följa Folkhalsomyndighetens riktlinjer för antigentestning av personal.

Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av COVID-19

Vårdpersonal på plats och distans

Vi har möjlighet att genomföra antigentest på plats hos kunden eller på vår mottagning i Stockholm. Vi vidtar omfattande åtgärder för att minimera smittspridning under provtagningstillfället. Vi bjuder in medarbetare på individuella tider så att köbildning uteblir.

Kontakta oss här

Personliga svar

När provsvaren har granskats av vår läkare får du du ett läkarutlåtande, baserat på eventuella symtom. Givetvis är dina individuella provsvar helt anonyma och lyder under medicinsk sekretess. Du kan logga in på vår portal med exempelvis BankID för att se dina resultat och svara på hälsodeklarationen.

Säkerhet och kvalitet i fokus

För att erbjuda de mest tillförlitliga antikroppstesterna så analyseras proverna på ett ackrediterat kliniskt laboratorium. Detta görs med en teknik som kallas ELISA, Enzymkopplad immunadsorberande analys. Detta är den mest tillförlitliga metoden som finns för närvarande. Instrumentet heter Abbot Architect och har i valideringsstudien en specificitet om 99.6% och Sensitivitet om 100%.

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna

 • Vad är nyttan för företaget?

  Kartläggningen kan göra det lättare att planera för resurssättning och sjukskrivningar. Testet kan också minska oro hos medarbetare och personalgrupper som upplever att smittorisken är hög på arbetsplatsen. Enligt Folkhälsomyndigheten har en individ med nyligen genomgången COVID-19 sannolikt ett helt eller delvis skydd mot återinfektion under en och samma säsong.

 • Varför måste vårdpersonal utföra testet?

  Testresultatet behöver tolkas och analyseras på rätt sätt och fler parametrar än endast testresultatet behöver tas med i analysen. Exempelvis symptom och eventuella underliggande sjukdomar och risker ligger till grund för vår rekommendation till företag och medarbetare. OneLab är en IVO-registrerad vårdgivare och alla läkare samt sjuksköterskor är legitimerade.

 • Är resultatet konfidentiellt?

  Ja, resultaten klassas som journaldata och hanteras under strikt sjukhussekretess. En arbetsgivare kan därför inte ta del av en medarbetares personliga resultat. Resultat och kommunikation genom vår portal krypteras och förvaras med största varsamhet. Åtkomst ges med tvåstegsverifiering och BankID.

 • Är testet CE-märkt och validerat?

  Ja, samtliga våra test är CE-märkta och validerade. Laboratorieverksamheten är ackrediterade i enlighet med ISO 15189. Tekniken som används på laboratoriet kallas ELISA, Enzymkopplad immunadsorberande analys. Detta är den mest tillförlitliga metoden som finns för närvarande.

 • När kommer provsvaren?

  Provsvaren granskas och signeras normalt inom 24h. För provtagning under fredagar och dag före helgdag kan provsvaren erhållas under närmaste arbetsdag.

Kontakta oss här