Antigentest för COVID-19 på arbetsplatsen

För arbetsgivare i behov av att säkerställa att det inte finns medarbetare smittade med COVID-19 på arbetsplatsen erbjuder vi antigentest. Antigentest är ett snabbtest som efter 15 minuter påvisar om någon i personalen eller medarbetare bär på viruset. Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger.

Kontakta oss här

Hur går det till?

Antigentestet utförs av vårdpersonal och resultaten erhålls omgående efter signering av en läkare. Antigentester detekterar pågående infektion inom cirka 15 minuter. Patientinformation och resultat behandlas som journaldata och erhålls via OneLabs portal under medicinsk sekretess. Information kring tidigare eller aktuella symptom för testpersonen är viktig för att tillsammans med testresultatet generera en välinformerad och lämplig väg framåt. Därför får medarbetaren också svara på några frågor angående symptom i en digital hälsodeklaration. Vi gör också en bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp. Vi är noggranna med att följa Folkhalsomyndighetens riktlinjer.

Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av COVID-19

Vårdpersonal på plats och distans

Vi har möjlighet att genomföra antigentest på vår mottagning i Stockholm alternativt på plats hos kunden. Då kapaciteten initialt kan komma att vara begränsad så kan vi tyvärr inte garantera att varje kunds förfrågan kan tillgodoses utan tillämpar ett kö- och prioritetssystem. Vi vidtar omfattande åtgärder för att minimera smittspridning under provtagningstillfället. Vi bjuder in medarbetare på individuella tider så att köbildning uteblir.

Kontakta oss här

Personliga svar

När provsvaren har granskats av vår läkare får du du ett svar och utlåtande Givetvis är dina individuella provsvar helt anonyma och lyder under medicinsk sekretess. Du kan logga in på vår portal med exempelvis BankID för att se dina resultat och kontakta oss.

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna

 • Vad är nyttan för företaget?

  Screening med antigentester kan göra det lättare att snabbt identifiera asymptomatiska individer som bär på smittan. Det kan också minska oro hos medarbetare och personalgrupper som upplever att smittorisken är hög på arbetsplatsen.

 • Varför måste vårdpersonal utföra testet?

  Testresultatet behöver tolkas och analyseras på rätt sätt och fler parametrar än endast testresultatet behöver tas med i analysen. Exempelvis symptom och eventuella underliggande sjukdomar och risker ligger till grund för vår rekommendation till företag och medarbetare. OneLab är en IVO-registrerad vårdgivare och alla läkare samt sjuksköterskor är legitimerade.

 • Är resultatet konfidentiellt?

  Ja, resultaten klassas som journaldata och hanteras under strikt sjukhussekretess. En arbetsgivare kan därför inte ta del av en medarbetares personliga resultat. Resultat och kommunikation genom vår portal krypteras och förvaras med största varsamhet. Åtkomst ges med tvåstegsverifiering och BankID.

 • Är testet CE-märkt och validerat?

  Ja, samtliga våra test är CE-märkta och validerade.

 • När kommer provsvaren?

  Provsvaren granskas och signeras normalt inom någon timme.

Kontakta oss här